64a Caminada de Regularitat per Muntanya del CEB
XX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat de la FEEC

REGLAMENT 2018

El Centre Excursionista de Badalona (en endavant CEB), organitza la 64a Caminada de Regularitat per Muntanya (en endavant Caminada) conjuntament amb la XX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 2018 de la FEEC (en endavant Marxa Tècnica)..

Data: 18 de novembre de 2018
Sortida i Arribada: Riera de Canyet, cantonada amb carrer de Mas Felip, davant de l'estació transformadora, veieu el mapa a la nostra web
Horari: A partir de les 8:00h
Recorregut: 14 km aprox.

INSCRIPCIONS DOCUMENTACIÓ
El dia 18 de novembre cada equip, a la "taula de sortida", rebrà un sobre amb :
EQUIPS
La Caminada es realitza en equips de dues persones.
Els equips hauran de dur en tot moment el dorsal en lloc visible.
Un cop formalitzada la inscripció, el canvi d’algun dels membres de l’equip s’haurà de comunicar per escrit al CEB abans de la sortida.

SORTIDA
La sortida i per tandes de 2 o 3 equips es començarà a donar a les 8 hores i en l'ordre que hagi establert l’organització.
Els equips que es presentin amb retard al punt de sortida s’hauran d’adaptar al que marqui l’organització. Tots els equips hauran de signar al full de registre abans de sortir.

PARADES I CONTROLS
A més del control de sortida i arribada hi haurà controls de pas intermedis.
Els equips disposaran de 2 minuts de descans en cada controls de pas.
Al control d'esmorzar el temps de parada serà de 20 minuts.
Quan s'arribi als controls no es podrà marcar el codi de barres per anotar el temps fins que l'equip no estigui complet.
L’organització oferirà als participants esmorzar i punts d'aigua al llarg de l'itinerari.

PENALITZACIONS I PUNTUACIÓ
L’organització de la Caminada elaborarà la "Taula horària oficial de la Caminada" que situarà en un lloc visible a l'arribada per a la seva consulta pública.
Cada minut d’avançament o retard sobre l’horari oficial es penalitzarà amb un punt. La puntuació final de l’equip serà la resultant de sumar les penalitzacions parcials obtingudes en cada un dels trams o controls.

DESQUALIFICACIONS
Serà motiu de desqualificació:
  1. Alterar la composició dels equips durant la marxa.
  2. No passar per tots els controls en l’ordre establert.
  3. Passar per un control després de l’hora prevista del seu tancament.
  4. Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.
CLASSIFICACIONS
La Classificació General s’establirà en funció de la puntuació total obtinguda per cada equip, ordenada de menor a major. L’equip guanyador serà aquell que obtingui la puntuació menor.
En cas d’empat es classificarà primer :
  1. L’equip amb major nombre de controls/trams amb el temps exacte.
  2. L’equip que tingui més aproximacions d’un minut als controls.
  3. L’equip que tingui més aproximacions de dos minuts, i així successivament.
  4. L’equip que s’aproximi més al temps del control de més longitud, i així successivament.

La classificació per Entitats es farà a partir de computar la suma dels punts obtinguts pels tres equips millor classificats de cada una d’elles. El criteri de classificació serà el mateix que per la classificació general.

ENTREGA DE PREMIS
La entrega de premis es farà al ocal del Centre Excursionista (carrer de la Costa,13) el dijous 22 de novembre

Tindran premi:

JURAT QUALIFICADOR
El Jurat estarà compost per:
RECLAMACIONS
L’entitat organitzadora posarà a disposició dels participants un llibre de reclamacions.
Aquestes seran resoltes i contestades per escrit abans del dijous 22 de novembre.

DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no serà obstacle par a la celebració de la prova, la qual, no obstant, podrà ser alterada total o parcialment en el seu itinerari segons cregui convenient l’entitat organitzadora.

Si per qualsevol circumstància un equip decideix abandonar la competició durant el recorregut, s’entén que ho fa sota la seva total responsabilitat, encara que per raons organitzatives serà aconsellable comunicar-ho a la organització.

L’Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l’assegurança contractada.

Cada equip resseguirà el recorregut senyalitzat sense córrer ni aturar-se, acomodant el pas a la inclinació i estat del terreny. L’avanç de cada equip s’haurà d’adaptar al pas natural dels seus components.
La classificació no depèn en cap cas de la velocitat en què es realitzi el recorregut sinó de com el temps empleat s’ajusta als temps oficials.

Tot el recorregut està senyalitzat. L’organització, a través de l’equip escombra, retirarà totes les marques en finalitzar la prova.

El sol fet de participar significa la plena acceptació d’aquest reglament. Qualsevol cas no previst en el present reglament serà resolt, segons pertoqui, pel Jurat Classificador.Versió 1, publicada el 20 d'octubre de 2018